Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

Ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov

Ministerstvo vnútra SR, v zastúpení koordinátora na regionálnej úrovni, Okresný úrad Trenčín usporiada v našej obci dňa 06.05.2019 o 13:00 hod. besedu s názvom "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete", ktorej cieľom je dosiahnutie kontroly kriminality. celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Vývoz popolníc

Vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v piatok dňa 19.4.2019. celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 25.4.2019 o 16:00 hodine /štvrtok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady

Oznamujeme občanom, že pre daňovníkov sú na obecnom úrade k dispozícii Rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti, psa a Rozhodnutia na miestny poplatok za komunálne odpady pre rok 2019. Občania si ich môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade a zaplatiť priamo do pokladne obce alebo bezhotovostne.

celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava uskutoční v stredu dňa 3.4.2019 v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 15.4.2019 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod.:

U SVITKOV č. 425, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 435, 436, 437

U TICHÁČKOV č. 410, 411, 420

ŽELEZNICA č. 415, celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava uskutoční vo štvrtok dňa 14.3.2019 v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 28.2.2019 o 16:00 hodine /štvrtok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 20.2.2019 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2019

Oznamujem občanom, ktorí majú deti - študentov a navštevujú školu a sú ubytovaní mimo trvalého bydliska obce Brestovec a chcú si uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2019, aby predložili na obecný úrad žiadosť na zníženie poplatku spolu s potvrdením o návšteve školy a súčasne aj doklad o ubytovaní najneskôr do 28.2.2019. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 23.1.2019 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva na orez a odstránenie stromov

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30. 11. 2019.
celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok dňa 20.12.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok dňa 6.12.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Program adventných koncertov 2018

Jedným z najkrajších a najpoetickejších období v roku je advent. Advent - slovo, ktoré v sebe nesie posolstvo tichého nádejného očakávania narodenia malého Ježiška. Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod. Advent je prípravné obdobie štyroch týždňov pred Vianocami. Toto obdobie bolo obdobím odpočinku a zbieraním nových síl a životnej energie. Neodmysliteľnou súčasťou nastávajúceho adventu sú aj adventné koncerty, ktoré organizuje Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Myjava. celý text

ostatné | 30. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Registrácia chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom, vecne a miestne príslušná podľa zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, informuje v súvislosti s registráciou chovov ošípaných.

Dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým mala Slovenská republika udelenú výnimku na registráciu chovu s jednou ošípanou. Podľa článku 1 uvedeného rozhodnutia komisie je táto výnimka zrušená.

Preto všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa legislatívy registrované.

Všetky informácie k registrácii chovov dostanete na Regionálnej a potravinovej správe Nové Mesto nad Váhom na telefónnom čísle 032/2856022.
celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 29.11.2018 o 16:00 hodine /štvrtok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Výlukové práce v železničnej doprave Myjava - Vrbovce

Správca železničnej infraštruktúry ŽSR bude realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Myjava-Vrbovce v dňoch 19.- 22.novembra 2018 (pondelok-štvrtok). V dôsledku výlukových prác budú v úseku Myjava - Vrbovce nahradené autobusovou dopravou (NAD), viď príloha. celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 14.11.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber papiera

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 31.10.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber papiera. Vrecia a krabice s papierom, zviazané časopisy, noviny a kartóny treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 7.11.2018 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality v čase od 08:00 hod. do 14:45 hod.:

U SVITKOV č. 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437

U TICHÁČKOV č. 410, 411, 420

ŽELEZNICA č. 415, celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok dňa 25.10.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 22.10.2018 o 16:00 hodine /pondelok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Očkovanie psov proti besnote

Dňa 13. októbra 2018 sa bude vykonávať očkovanie psov proti besnote. Cena za očkovanie jedného psa je 10 € a očkovanie je platné na dva roky.

Harmonogram očkovania je nasledovný:

Štemberk 10:00 hod.
U Pánikov 10:15 hod.
U Vdoviakov 10:30 hod.
pri obecnom úrade 11:00 hod.
U Petrášov 11:45 hod.
Kržle 12:15 hod.
U Janišov 12:30 hod.
Ticháčkovia 13:00 hod.
U Svitkov 13:30 hod.
Svinárky 13:45 hod.
Brunov, zast. 14:15 hod.
Poľana 14:30 hod.

Od 1.septembra 2018 vstúpila do platnosti novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá ukladá povinnosť čipovania psov. Psy, ktoré neboli doteraz začipované a boli narodené do 31.8.2018, je majiteľ povinný dať začipovať do 31.októbra 2019. Ak niekto ide psa predávať alebo darovať, teda pri každej zmene majiteľa, je pôvodný majiteľ povinný psa pred presunom dať začipovať. Na základe par.54 tohto zákona dochádza aj k zmene registrácie majiteľa a zvieraťa v centrálnom registri, kde je nutné uviesť presnú adresu a rodné číslo majiteľa, k čomu je potrebné sa preukázať občianskym preukazom, to sa týka aj v prípade, že pes už bol v minulosti začipovaný, tak je potrebné urobiť preregistráciu v centrálnom registri s doplnením rodného čísla a aktualizáciou adresy. Ak bol pes začipovaný napr. v roku 2013, samozrejme tento číp je platný, tam sa urobí len doplnenie údajov v registri o rodné číslo. Ak si niekto nie je istý, či má psa začipovaného alebo nie, je možné čítačkou overiť túto skutočnosť. Cena za čipovanie podľa zákona je 10 € spolu s čípom, k tomu cena za registráciu a DPH, výsledná cena za čipovanie je 20 €.
Ešte raz upozorňujeme, že pri čipovaní a aj preregistrácii psov čipovaných v minulosti, je potrebné priniesť občiansky preukaz pre doplnenie rodného čísla.

celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2018

ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Brestovci a Obec Brestovec Vás srdečne pozývajú na "Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2018", ktorá sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 5.10.2018 v čase od 11:00 do 20:00 hod.. Zvoz exponátov bude 4.10.2018 od 14:00 do 16:00 hod.. Vstupné dobrovoľné. celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 3.10.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 22.10.2018 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality v čase 07:30 hod. do 13:45 hod.:
podľa priloženej prílohy celý text

ostatné | 27. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 27.9.2018 až 1.10.2018, t.j. od štvrtka do pondelka, bude pri obecnom úrade umiestnený kontajner na zber veľkoobjemového odpadu. Do tohto kontajnera môžete priviesť nasledovné:

matrace, koberce, starý nábytok, plastový nábytok, kočíky, dáždniky, keramické umývadlá a záchody, staré topánky a pod..
Upozorňujeme občanov, že pneumatiky do kontajnera nepatria!
celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Oznamujeme občanom, že v utorok dňa 25.9.2018 sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Zbierať sa bude:

železo, autobatérie, akumulátory, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a farieb, chladničky, práčky, sporáky, žiarivky, televízory a rôzna elektronika.

Prosíme občanov, aby všetok odpad vyložili pred rodinné domy k miestnym komunikáciám, odkiaľ sa bude zvážať.

celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v utorok dňa 11.9.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 5. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 5
posledná