Obsah

Správy

prvá
z 4
posledná

Muštovanie jabĺk

Výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Brestovci oznamuje, že v Muštárni Brestovec začali muštovať jablká. Cena za 10 l muštu je 2,50 €.
Zároveň oznamujú, že budú aj samostatne šrotovať jablká, cena za 1 q je 2,- €.

Záujemcovia o muštovanie a šrotovanie sa môžu prihlásiť
u pani Viery Dugovej - č. tel. 0907 699 272.

celý text

ostatné | 5. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 3.9.2018 bez dodávky elektriny v nasledovné lokality v čase 07:30 hod. do 14:45 hod.:
podľa priloženej prílohy celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 30.8.2018 o 16:00 hodine /štvrtok/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečentva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom vyhlásilo pre celé územie zásahového obvodu Nové Mesto nad Váhom a Myjava čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v čase od 3.8.2018, 12:00 hod. do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm.a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:
- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
- zakladať oheň v priestoroch a lebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. celý text

ostatné | 3. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Upozornenie na povinnosť starostlivosti o zaburinené pozemky

Na základe upozornení občanov v zastavanom území upozorňujeme občanov na značný výskyt neobrábaných pozemkov, ktoré sú zaburinené.

V zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 3 odst.1 písm. b sa ustanovuje, že každý vlastník alebo nájomca poľnohospodárskej pôdy je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 330,- € pri fyzickej osobe a 33 200,- € pri právnickej osobe za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným kosením a včasným odstraňovaním burín.
celý text

ostatné | 31. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 1.8.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 31. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

VI. ročník futbalového turnaja „O MAJSTRA BIELYCH KARPÁT“

Obec Brestovec, TJ Brestovec a Poľovnícke združenie Brestovec Vás pozývajú na VI. ročník futbalového turnaja „O Majstra Bielych Karpát“, ktorý sa uskutoční v sobotu dňa 28.7.2018 na ihrisku pod Solniskom. Začiatok je o 13:00 hod. za účasti 4 mužstiev. Večer od 19:30 hod. hrá a spieva hudobná formácia „i – Rock“.
Počas turnaja je zabezpečené bohaté občerstvenie, guláš z diviny, cigánska pečienka a pod..
Pre deti sú pripravené atrakcie - skákací nafukovací hrad, elektrický býk a detský svet.

celý text

ostatné | 23. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Spoločná obecná úradovňa bude presťahovaná

Spoločná obecná úradovňa v Myjave touto cestou informuje občanov obcí Brestovec, Stará Myjava, Poriadie, Rudník, Hrašné, Kostolné, Krajné, Podkylava, Jablonka, Polianka, Vrbovce a Chvojnica, že Mestský úrad v Myjave, so sídlom Nám. M. R. Śtefánika 560/4, ktorý je súčasne aj sídlom Spoločnej obecnej úradovne bude z dôvodu rekonštrukcie budovy úplne uzavretý pre občanov od 26.7.2018 a predbežne do konca septembra 2018. Sťahovanie jednotlivých kancelárii sa začne realizovať už v poslednom júlovom týždni – t.j. už od 23.7.2018.

V dňoch 26.7. a 27.7.2018 z dôvodu úplného vysťahovania kancelárií už nebude otvorená pre stavebníkov ani Spoločná obecná úradovňa, ktorá sídli v budove MsÚ.

Priestory, v ktorých budeme dočasne fungovať počas rekonštrukcie MsÚ Myjava aj pre stavebníkov z Vašich obcí budú na adrese Trokanova ulica č. 42/3 v Myjave - budova bývalého strojárskeho učilišťa – v priestoroch, kde sa v minulosti vydávali vodičské a občianske preukazy, cestovné pasy. Telefonický kontakt na SOÚ bude zachovaný 034/6907211.
Úradné hodiny pre Spoločnú obecnú úradovňu zostanú zachované:
Pondelok, Utorok, Streda v čase od 8:00 - 16:00 hod., piatok v čase od 7:00 hod. – 15:00 hod., ŠTVRTOK ZOSTÁVA NESTRÁNKOVÝ DEŇ.
Od 30.7.2018 sa budeme nachádzať už na Trokanovej ulici 42/3.

Ostatné kontakty na jednotlivé odbory MSÚ v presťahovaných priestoroch na Trokanovej ulici sú zverejnené na stránke Mesta Myjava : www.myjava.sk

celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 11.7.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Výluka na úseku Myjava - Vrbovce - Veselí nad Moravou

Správca železničnej infraštruktúry ŽSR bude realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Myjava-Vrbovce v dňoch 9. júla - 12. júla 2018 a Vrbovce - Veselí nad Moravou v dňoch 5. júla - 31. augusta 2018. V dôsledku výluky budú vlaky na tomto úseku nahradené autobusmi. Železničná zastávka Brestovec nebude pri vlaku Os 3104 v dňoch 9.-12.7.2018 obsluhovaná, viď príloha. celý text

ostatné | 4. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom, Myjava od 28.6.2018, 12:00 hod.. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 16.7.2018 bez dodávky elektriny nasledovné rodinné domy:

v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod.:

Lokalita Lieštie: č. 533, 534/VE, 535, 536, 537, 538, 540, 542, 543 celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 20.6.2018 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom vyhlásilo pre celé územie zásahového obvodu Nové Mesto nad Váhom a Myjava čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v čase od 15.6.2018, 15:00 hod. do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm.a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:
- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
- zakladať oheň v priestoroch a lebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Výluka pri vybraných vlakových spojeniach

Správca železničnej infraštruktúry ŽSR bude realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Myjava-Vrbovce-Velká nad Veličkou v dňoch 20. júna - 4. júla 2018. Železničná zastávka Brestovec nebude pri vybraných vlakových spojeniach obsluhovaná, viď príloha. celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 20.6.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Výluka s náhradnou autobusovou dopravou Myjava - Vrbovce

Správca železničnej infraštruktúry ŽSR bude realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Myjava-Vrbovce v dňoch 6.-9.júna 2018 (streda-sobota). Železničná zastávka Brestovec nebude pri vybraných vlakových spojeniach obsluhovaná, viď príloha. celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 30.5.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 28. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 7.6.2018 bez dodávky elektriny nasledovné rodinné domy:

v čase od 08:30 hod. do 15:30 hod.:

U Svitkov: č. 425, 426, 427, 428, 429, 431, 431/OP, 432, 433, 435, 436, 437
U Ticháčkov: č. 410, 411, 420
Lokalita Železnica: č. 415, 415/TS celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 9.5.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Spomienková slávnosť 99. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika

Všetkých Vás srdečne pozývame na Spomienkovú slávnosť 99. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika 3.5.2018 (regionálna spomienková slávnosť) a 5.5.2018 (celoslovenská spomienková slávnosť).

celý text

ostatné | 3. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 3.5.2018 až 7.5.2018, t.j. od štvrtka do pondelka, bude pri obecnom úrade umiestnený kontajner na zber veľkoobjemového odpadu. Do tohto kontajnera môžete priviesť nasledovné:

matrace, koberce, starý nábytok, plastový nábytok, kočíky, dáždniky, keramické umývadlá a záchody, staré topánky a pod..
Upozorňujeme občanov, že pneumatiky do kontajnera nepatria!

celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok dňa 3.5.2018 sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Zbierať sa bude:

železo, autobatérie, akumulátory, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a farieb, chladničky, práčky, sporáky, žiarivky, televízory a rôzna elektronika.

Prosíme občanov, aby všetok odpad vyložili pred rodinné domy k miestnym komunikáciám, odkiaľ sa bude zvážať.

celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Multifunkčné ihrisko

Obec Brestovec oznamuje, že po rekonštrukcii a modernizácii tenisového ihriska na „MULTIFUNKČNÉ IHRISKO“, bude toto ihrisko v prevádzke od 28.4.2018. Ihrisko je určené pre tenis, futbal, nohejbal a iné loptové hry.
Vstup na ihrisko je povolený len v športovej obuvi – halová obuv, botasky, tenisky, nie kopačky.
Objednať a rezervovať si ho môžete u p. Viery Vojtkovej, tel. č. 0918 027 776.


celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 18.4.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 18.4.2018 o 16:30 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2 písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 26.4.2018 bez dodávky elektriny nasledovné rodinné domy:

v čase od 08:35 hod. do 14:20 hod.:

Brunov: č. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
U Hvoždalov: č. 361, 363, 364, 365
U Ticháčkov: č. 372 celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 28.3.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 7.3.2018 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš, tetrapakov, kovových obalov a plechoviek. Stlačené plastové fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky, stlačené krabice od mlieka, ovocných džúsov, kovové obaly a plechovky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
Upozorňujeme občanov, že fľaše treba riadne zošliapavať a vrecia vykladať včas. celý text

ostatné | 5. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 28.2.2018 o 16:30 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 4
posledná