Obsah

Správy

prvá
z 4
ďalší posledná

Prijímanie detí do materskej školy

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom určili čas prijímania detí do materskej školy na školský rok 2017/2018 od 15. mája 2017 do 31. mája 2017 v čase od 8:00 do 15:00 hod.. Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, ak sú vytvorené v materskej škole vhodné podmienky, ktoré určí riaditeľka školy. celý text

ostatné | 19. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 26.4.2017 o 16:30 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci.
celý text

ostatné | 19. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber papiera, kovových obalov a plechoviek

Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 27.3.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber papiera a kovových obalov. Noviny, časopisy, reklamné letáky, stlačené krabice a kartóny v modrých igelitových vreciach a kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal v červených igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom. celý text

ostatné | 23. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 22.3.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie a polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozor na jarné spaľovanie a vypaľovanie

Vážení spoluobčania,
najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov. Hasiči každoročne zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaním trávy. Rozdiel medzi spaľovaním a vypaľovaním je v tom, že vypaľovaním sa rozumie vypaľovanie porastu na koreni (najčastejšie je to vypaľovanie trávy na lúke) a spaľovaním je spaľovanie materiálu či odpadu, ktorý je zrezaný a uložený na kôpku. Vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané! celý text

ostatné | 15. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

„MIJAFSKÉ HRTÁNKI“

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK, vás pozýva na podujatie venované tradičných myjavským obradovým cestovinám veľkonočného obdobia. Podujatie sa uskutoční dňa 4. apríla 2017 o 18.00 h v malej nácvikovej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave. Myjafské hrtánki si budete môcť vlastnoručne vyrobiť na tradičnom náradí. Prezradíme vám tajomstvá výrobných postupov a zaujímavosti z ich histórie. celý text

ostatné | 14. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Kalendár podujatí na marec 2017

Kalendár podujatí celý text

ostatné | 2. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Výzva k všetkým vlastníkom nehnuteľností

Západoslovenská distribučná, a.s. ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností na orez, prípadne výrub stromov celý text

ostatné | 27. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber plastových fliaš

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 22.2.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber plastových fliaš. Stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a kozmetiky v igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.
celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

23.2.2017 celý text

ostatné | 16. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Kalendár vývozu separovaného odpadu v roku 2017

Kalendár vývozu separovaného odpadu v roku 2017 celý text

ostatné | 30. 12. 2016 | Autor:

Zberná nádoba na šatstvo

Oznamujeme občanom, že v našej obci v časti u Petrášov je umiestnený kontajner - zberná nádoba na šatstvo, textílie, obuv a hračky. Nádoba je jasne označená pre aký druh odpadu je určená a návodom na jej užívanie. Frekvencia vyprázdňovania zbernej nádoby je dohodnutá s firmou Peter Kucharčík, Lichardova 3, Žilina, ktorá na vlastné náklady zabezpečí zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodňovanie komunálnych zložiek minimálne jeden raz za dva týždne celý text

ostatné | 4. 4. 2016 | Autor:
prvá
z 4
ďalší posledná