Obsah

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027

Typ: ostatné
Obstarávateľ Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP predložil Okresnému úradu Trenčín strategický dokument "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027".

Obstarávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3,911 01 Trenčín, predložil Okresnému úradu Trenčín podľa § 3 písm. k) v spojení s § 55 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon EIA) správu o hodnotení strategického dokumentu Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027, ktorý nám bol podľa § 10 ods. 3 písm. zákona EIA ako dotknutej obci doručený dňa 15. 3. 2022. V zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona EIA ako dotknutá obec informujeme verejnosť mesta Myjava doručení správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027. 

Do dokumentov je možné nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nich kópie na Obecnom úrade v Brestovci v pracovných  dňoch počas úradných hodín. Dokumentácia je zverejnená na stránke

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodovverejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren od 15. marca 2022 a na www.brestovec.sk od 18. 3. 2022.

Oznámenie verejnosti o zaslaní správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027.pdf


Vytvorené: 18. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2022 14:03
Autor: Správce Webu