Obsah

Plán udržateľnej mobility TSK - posúdenie vplyvu

Typ: ostatné
Hodnotenie strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility TSK
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, zverejňuje na webovom sídle
návrh strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility TSK, ktorý doručil Trenčiansky samosprávny kraj na schválenie.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického
dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.


Vaše písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu podľa § 12 ods.
1 zákona spolu s informáciou o zverejnení žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, najneskôr do 21 dní od jeho
doručenia. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska v elektronickej podobe na e-mail: tomas.sinkovic@minv.sk.

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Podľa § 65g ods. 1 zákona sa počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 konzultácie vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Zmeny boli ustanovené zákonom č. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 09.04.2020.

Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad
Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.


Príloha

Vytvorené: 29. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 5. 2020 13:33
Autor: Správce Webu