Obsah

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku č. 01/2017

Typ: ostatné
Obec Brestovec, Brestovec č. 273, 907 01 Myjava v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Brestovci č. 46/2017 zo dňa 25.10.2017 zverejňuje zámer priameho predaja nadbytočného majetku.
Predmetom zámeru priameho predaja je nadbytočný nehnuteľný majetok pozemok CKN parc. č. 37606/1 o výmere 765 m2 – záhrady a pozemok CKN parc. č. 37606/2 o výmere 32 m2 – zast. plochy a nádvoria – vo vlastníctve Obce Brestovec v 1/1 - LV č. 1411.


Prílohy

Vytvorené: 26. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 26. 10. 2017 15:23
Autor: Správce Webu