Obsah

História obce

Naša obec bola založená v roku 1955 odčlenením z Veľkej obce Myjava, ktorá zaberala do roku 1955 všetky rozsiahle kopanice, a to Brestovec, Stará Myjava, Poradie, Rudník, Jablonka bývala osada u Baranov a Polianka. Pri založení mala obec celkom 1649 obyvateľov, 379 rodinných domov na 38 osadách. Množstvo osád vzniklo v čase feudalizmu, z čias tureckých výbojov a rôznych prenasledovaniach, ktoré sa diali počas uplynulých niekoľko storočí.

Do roku 1918 tu boli 2 maďarské školy. V rokoch 1924 - 1927 sa budovala železnica a tunel, ktorý nesie názov: Tunel generála Dr. Milana Rastislava Štefánika. Dlhý je 2987 m a v tom čase bol najdlhším tunelom v Československu. Budovaním tohto tunela bola odňatá voda občanom z osád Bucalovia, Brunov a u Pekníkov. Z tohto dôvodu im ČSD vybudovali gravitačný vodovod z Poľany dlhý 2 km. Bol to prvý gravitačný vodovod svojho druhu v Brestovci a v celom Myjavsku.

V obci boli dva súkromné obchody a to u Michala Dugu v Brestovci a u Foltýna vo Sviniarkach. Krčmy boli na viacerých miestach ako: u Brušku Juraja, Strnádku Štefana a Osleja Štefana. Komunikačne obec vybudovaná nebola a poľné cesty slúžili na zvoz dreva z cirkevných lesov. Počas okupácie na jar v roku 1945 bol u Petrášov vyhodený do vzduchu železničný most. Po vojne bol ihneď opravený. V roku 1948 bol v obci založený Jednotný zväz slovenských roľníkov a strojové družstvo, ktoré napomáhalo roľníkom. Zaniklo v roku 1949 a 1950, kedy stroje prevzala Strojová a traktorová stanica na Myjave. V roku 1955 boli osady v Brestovci scelené v jednu obec Brestovec. V tomto roku sa prvýkrát konali voľby do miestnych zastupiteľských orgánov. Prvým predsedom MNV sa stal miestny občan Štefan Ondrejčík, ktorý zomrel v roku 1964. Vo funkcii MNV zotrval 4 roky.

V roku 1957 sa v obci previedla elektrifikácia a vybudovala sa svojpomocne cesta od Vdoviakov na Myjavu v dĺžke 7 km. V tom čase bola zavedená i autobusová doprava Myjava - Vdoviaci a späť a Myjava - Pecnovia a spať. Občania vybudovali autobusovú garáž ČSAD u Vdoviakov, požiarnu zbrojnicu a železničnú stanicu pod Poľanou.

V roku 1960 bol zvolený za predsedu MNV Michalec Ján, rodák z Rudníka, inak občan z Brestovca. Tajomníkom MNV bol Maruška Pavol, pôvodom z Rimavskej Soboty, inak vychovaný na Brestovci. V tomto roku dňa 19. novembra 1960 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo. Za predsedu JRD bol zvolený Mateják Štefan. V roku 1961 boli doplňovacie voľby a za tajomníka MNV bol zvolený Zábojník Michal, rodák z Kostolného. Od tohto roku obec zaznamenáva určitý vzrast vo výstavbe. Vybudovali sa dve materské školy, 2 kuchyne pre školskú mládež. V roku 1962 sa vybudovalo 7 autobusových čakárni a to u Pecnov, u Pagáčov, u Petrášov, u Kulíškov, pri Jednote , na Jame a u Vdoviakov.

V rokoch 1963-1964 bol v obci, v osade u Svitkov, vybudovaný obchodný stánok a pohostinstvo.

V roku 1964 sa konali celoštátne voľby, kde do funkcie predsedu MNV bol zvolený Zábojník Michal a tajomníkom Michalec Ján. Hneď po voľbách občania pochopili nutnosť a potrebu budovania a dali sa do práce s veľkým elánom a koniec sa ukázal výsledkami docielenými snahou všetkých občanov. Vybudovala sa cesta cez Hájnicu a odvodnila sa podzemným kanálom do potoka až od Samuela Brušku. Vyrovnala sa zátačka pri Matejákoch, pri MNV a Černákoch sa vybudovali dva ochranné múry po stranách potoka, vybudovala sa cesta do Pánikov i s autobusovou otočkou a celá sa zaasfaltovala hore dedinou v dĺžke 5 km. Budovateľské úsilie neprestávalo. Podarilo sa vybudovať cestu do Pagáčov, do Svitkov, cez Ticháčky až do Brestovca v dĺžke 3 km. Vybudoval sa most u Pánikov, u Vachulov, pri Matejákoch, smerom na železničnú stanicu a pod Poľanou. V roku 1965 sa vybudoval na Štemberku celoosadový skupinový vodovod a cesta počnúc od Vachulov až do osady. V tomto roku sa vybudovala a dala do prevádzky pekáreň na Štemberku. V roku 1966 sa v obci vybudovalo pouličné verejne osvetlenie.

Tempo rozvoja poznamenáva i poľnohospodárstvo, hlavne Jednotné roľnícke družstvo, ktoré vybudovalo 3 vývojové strediská a to Pod Hájom, Pod Poľanou a U Pagáčov. O vedenie družstva sa vtedy zaslúžili Pavol Bruško a Ján Chovanec. Mnohí obyvatelia našli v družstve spokojné a dobré zamestnanie. V tomto čase bol vybudovaný gravitačný vodovod Pod Poľanou, tiež v osade Kržle, U Vdoviakov, U Ticháčkov a vo Sviniarkach. Všetky vodovody boli budované v rámci skrášľovania obce. Rast a vývoj v školstve si vyžiadal ďalšiu investíciu na školskom úseku. V roku 1967 sa položil základný kameň novej 5 - triednej školy a 4 - bytovky U Kulíškov, ktorá bola slávnostne otvorená 8. marca 1969. V roku 1967 bola započatá i rekonštrukcia ZŠ u Svitkov.

V tomto období žije v obci okolo 1683 občanov, z nich je okolo 450 zamestnaných v priemysle, najviac v SAM. Mnoho občanov od roku 1948 do roku 1968 dosiahlo akademické tituly - je ich 13. Všetci sú na dôležitých miestach nášho národného hospodárstva. Stredoškolákov je omnoho viacej. Život sa rovná takmer úrovni občanov v meste. Z kroniky možno vyčítať, že napr. majiteľov automobilov bolo 27, televízorov 79, pračiek 130, chladničiek 83, rádií 230. V obci sa vybudovalo a zrekonštruovalo 43 rodinných domov. V obci pracuje i osvetová beseda. V roku 1957 sa začalo premietanie kina v škole v Brestovci. V roku 1968 sa začala budovať nová cesta od Pecnov na Poľanu. V tomto roku bola aj vybudovaná a zahájená autobusová linka Myjava - Poľana. Súčasne sa svojpomocne upravila i cesta Poľana - Brunov. V roku 1971 boli dokončené 3 mosty od Bruškov po Kulíškov, chodníky, cesta od Petrášov na Kržle a Vršek, od Ticháčkov do Pekníkov a v roku 1972 od Kopánky cez Sviniarky do Svitkov a spod Poľany do Ticháčkov. Všetci občania boli ochotní pomáhať pri budovaní ciest. Spolu ich máme 36 km.

V rokoch 1973 - 1975 bola v akcii ,,Z“ a spoluinvestora Záhradkárskych služieb Senica postavená sušiareň, muštáreň a pálenica a na poschodí spoločenská miestnosť. V roku 1975 sa zlúčili družstvo Brestovca s Poriadím do jedného celku a začala sa prístavba požiarnej zbrojnice, ktorá trvala 3 roky, ktorú najmä obetaví požiarnici postavili zdarma. V rokoch 1977 - 1978 sa budovala cesta z Poľane cez Miháli do Pánikov a tak sa prepojila i najodľahlejšia osada s obcou.

Koniec 70-ich rokov bol poznamenaný veľkým stavebným ruchom v stavebnom obvode Hájnica, bol dokončený vodovod na Štemberku, vo Sviniarkach sa vybudoval transformátor a rekonštrukcia sekundárneho vedenia a na Kopánke sa začalo svietiť.

V roku 1981 bol do funkcie predsedu MNV zvolený Ján Škandera a za tajomníka Štefan Mizerák. V tomto roku prebieha socialistická súťaž v skrášľovaní a zveľaďovaní obce. Našou partnerskou obcou v súťaži je obec Sobotište. Veľa vecí sa urobilo, a to prvé miesto bolo naozaj zaslúžené. Ďalšie roky ovplyvnila súťaž, takže každým rokom sa odpracovalo tisícky brigádnických hodín na údržbe ciest, budov a priestranstiev. V roku 1982 sa začala pripravovať potrebná dokumentácia pre výstavbu tak potrebného kultúrneho domu, ktorý sa mal zahájiť v roku 1983, avšak vzhľadom na vážnu ekonomickú situáciu sa tento nemohol realizovať a jeho výstavba sa presunula na ďalšie obdobie.

V roku 1986 boli v novom volebnom období zvolení do funkcie predsedu MNV Štefan Vachula a do funkcie tajomníka Štefan Mizerák. Začali sa prípravné práce okolo vodnej nádrže „Brestovec“ u Petrášov. A ešte jedna dôležitá udalosť sa v tomto roku udiala a to Projektovému ústavu v Bratislave bola zadaná požiadavka na vypracovanie projektu na stavbu kultúrneho domu. Tento sa začal stavať v roku 1988 a slávnostne sa odovzdal do užívania 18. novembra 1995. V osemdesiatich rokoch bol predĺžený rozhlas do všetkých osád.

V roku 1989 sa vybudovala prístavba prídavného zdroja pitnej vody na Poľane, vyasfaltovala sa cesta na Štemberek a školský dvor, v 90-tom roku sa zasa asfaltovali cesty na Poľane, Brunove, U Bucalov, na Kržloch. V tomto roku prebieha rekonštrukcia verejného osvetlenia U Ticháčkov, U Svitkov, U Pagáčov a vo Sviniarkach.

Roky 1990 – 2005 sú obdobím nového usporiadania, samospráva sa stáva v pravom slova zmysle samosprávou, úlohy a nariadenia sú na pleciach predstaviteľov obce a jej občanov. Prvým starostom sa stáva Štefan Vachula. V týchto rokoch sa dokončila montáž antén I. a II. televízneho programu, vybudovala sa vodná nádrž, energetické závody previedli rekonštrukciu elektrickej siete v značnej časti obce. Vybudovalo sa futbalové ihrisko, šatne so sprchami a vodný zdroj k nim a tribúna. Splynofikovala sa obec v časti od Petrášov po futbalové ihrisko a do Ticháčkov a časť Lieštie, previedla sa telefonizácia osád Poľana, Vdoviaci, Pánici, Štemberek, Sviniarky, splynofikovala sa budova školy a budova KD.

V ďalšom volebnom období bol za starostu zvolený Ing. Dušan Duga, ktorý zastáva svoju funkciu doposiaľ. Športový areál sa rozšíril o tenisový kurt, posedenie pre organizácie, a trávnatú plochu na tréning. Poľovníci si vybudovali poľovnícku chatu v časti u Vdoviakov. Vybudoval sa vodovod pre školu do osady U Svitkov, ktorá prešla v reštitúcii do vlastníctva evanjelickej cirkvi.

V obci aktívne pracuje organizácia zväzu záhradkárov, ktorá pravidelne usporadúva Katarínsku zábavu a posedenia s členmi. Po založení začala intenzívne pracovať Jednota dôchodcov. Telovýchovná jednota sa stará o športové vyžitie, okrem riadnych zápasov poriada tradičný osadový turnaj. V obci máme založený i hokejový klub „HK Brestovec“. Vďaka patrí i hasičom za úsilie a reprezentáciu obce v minulom období. Obec poriada akcie pre deti, ženy a dôchodcov.

Pred päťdesiatimi rokmi tu nebolo žiadnej poriadnej cesty, elektriny, domy a stodoly so slamenou strechou ... A dnes Je to pekná typická kopaničiarska obec. Je radosť si zájsť na vychádzku do ktorejkoľvek jej časti. Čo bude ďalej, ukáže čas...