Obsah

Zásady vybavovania sťažností a petícii v podmienkach samosprávy obce Brestovec

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 26 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov schválilo dňa 28. júna 2010 Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy obce Brestovec s účinnosťou od 1. júla 2010.

Zásady vybavovania sťažností a petícii v podmienkach samosprávy obce Brestovec