Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 3/2019 - o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 54x

VZN č. 2/2019 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Brestovci Stiahnuté: 48x

VZN č. 1/2019 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určeni Stiahnuté: 56x

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení a na žiaka cirkevného školského zariadenia na príslušný kalendárny rok so sídlom na území obce Brestovec Stiahnuté: 502x

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brestovec Stiahnuté: 549x

VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 482x

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brestovec - neplatné Stiahnuté: 530x

VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce BRESTOVEC Stiahnuté: 557x

VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Brestovec Stiahnuté: 457x

Návrh VZN č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Brestovec - neplatné Stiahnuté: 467x

Návrh VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Brestovec Stiahnuté: 490x

Návrh VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Brestovec Stiahnuté: 490x

VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Brestovec Stiahnuté: 511x

VZN č.1/2013 Stiahnuté: 476x

VZN č. 2/2013 odpady Stiahnuté: 463x

Návrh nariadenia VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO Stiahnuté: 470x

VZN č. 3/2013 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brestovec platné od 1.1.2014 Stiahnuté: 494x

NÁVRH - Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 Stiahnuté: 450x

Návrh VZN č. 1/2012 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 471x

VZN č. 1/2012 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 466x

Stránka