Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 1/2012 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 491x

Návrh nariadenia VZN č. 2/2012 Stiahnuté: 466x

VZN č. 2/2012 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brestovec platné od 1.1.2013 Stiahnuté: 550x

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 Stiahnuté: 472x

VZN č. 1/2011 - ktorým sa ukladá vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou Stiahnuté: 291x

Návrh - VZN č. 2-2011 Stiahnuté: 288x

VZN č. 2/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brestovec platné od 1.1.2012 Stiahnuté: 266x

VZN č. 2/2010 - rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Brestovci platný od 14.7.2010 Stiahnuté: 264x

VZN č. 3/2010 - zásady odmeňovania poslancov obce Brestovec platné od 14.7.2010 Stiahnuté: 264x

VZN č. 4/2010 - Štatút obce Brestovec platný od 14.7.2010 Stiahnuté: 315x

VZN č. 5/2010 - zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy obce Brestovec platné od 1.7.2010 Stiahnuté: 271x

VZN č. 6/2010 - o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu platné od 16.12.2010 Stiahnuté: 288x

VZN č. 1/2009 - o určení výšky výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení a na žiaka cirkevného školského zariadenia na príslušný kalendárny rok so sídlom na území obce Brestovec platné od 1.1.2010 Stiahnuté: 283x

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 platné od 1.3.2010 Stiahnuté: 299x

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2009 platné od 1.3.2011 Stiahnuté: 319x

VZN č. 3/2008 - o miestnych daniach a miestnom poplatku platné od 1.1.2009 Stiahnuté: 304x

VZN č. 2/2008 - o dani z nehnuteľností platné od 1.1.2009 Stiahnuté: 406x

VZN č. 4/2008 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie Stiahnuté: 304x

VZN č. 5/2008 - o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby platné od 1.1.2009 Stiahnuté: 281x

VZN č. 6/2008 - podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce platné od 1.1.2009 Stiahnuté: 255x

Stránka