Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Návrh nariadenia VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO Stiahnuté: 602x

VZN č. 3/2013 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brestovec platné od 1.1.2014 Stiahnuté: 634x

NÁVRH - Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 Stiahnuté: 581x

Návrh VZN č. 1/2012 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 573x

VZN č. 1/2012 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 560x

Návrh nariadenia VZN č. 2/2012 Stiahnuté: 532x

VZN č. 2/2012 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brestovec platné od 1.1.2013 Stiahnuté: 646x

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 Stiahnuté: 543x

VZN č. 1/2011 - ktorým sa ukladá vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou Stiahnuté: 395x

Návrh - VZN č. 2-2011 Stiahnuté: 361x

VZN č. 2/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brestovec platné od 1.1.2012 Stiahnuté: 336x

VZN č. 2/2010 - rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Brestovci platný od 14.7.2010 Stiahnuté: 337x

VZN č. 3/2010 - zásady odmeňovania poslancov obce Brestovec platné od 14.7.2010 Stiahnuté: 333x

VZN č. 4/2010 - Štatút obce Brestovec platný od 14.7.2010 Stiahnuté: 395x

VZN č. 5/2010 - zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy obce Brestovec platné od 1.7.2010 Stiahnuté: 327x

VZN č. 6/2010 - o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu platné od 16.12.2010 Stiahnuté: 387x

VZN č. 1/2009 - o určení výšky výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení a na žiaka cirkevného školského zariadenia na príslušný kalendárny rok so sídlom na území obce Brestovec platné od 1.1.2010 Stiahnuté: 362x

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 platné od 1.3.2010 Stiahnuté: 364x

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2009 platné od 1.3.2011 Stiahnuté: 387x

VZN č. 3/2008 - o miestnych daniach a miestnom poplatku platné od 1.1.2009 Stiahnuté: 365x

Stránka