Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 2/2008 - o dani z nehnuteľností platné od 1.1.2009 Stiahnuté: 486x

VZN č. 4/2008 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie Stiahnuté: 379x

VZN č. 5/2008 - o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby platné od 1.1.2009 Stiahnuté: 346x

VZN č. 6/2008 - podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce platné od 1.1.2009 Stiahnuté: 312x

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Brestovec - príloha k VZN č. 6/2008 Stiahnuté: 358x

VZN č. 7/2008 - hospodárení s majetkom obce platné od 1.1.2009 Stiahnuté: 322x

VZN č. 8/2008 - o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania platné od 1.1.2009 Stiahnuté: 372x

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2008 platné od 1.8.2011 Stiahnuté: 355x

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2008 platné od 1.9.2011 Stiahnuté: 371x

VZN č. 1/2007 - o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 322x

VZN č. 2/2007 - o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 322x

VZN č. 1/2006 - o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 353x

VZN č. 2/2006 - o podmienkach dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 325x

VZN č. 3/2006 - o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami Stiahnuté: 426x

VZN č. 3/2004 - o držaní psov na území obce Brestovec Stiahnuté: 372x

Stránka