Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Brestovec
ObecBrestovec
Obec Brestovec
ObecBrestovec

Objavujte

rozšírené vyhľadávanie

História a život obce

Naša obec bola založená v roku 1955 odčlenením z Veľkej obce Myjava, ktorá zaberala do roku 1955 všetky rozsiahle kopanice, a to Brestovec, Stará Myjava, Poradie, Rudník, Jablonka bývala osada u Baranov a Polianka. Pri založení mala obec celkom 1649 obyvateľov, 379 rodinných domov na 38 osadách. Množstvo osád vzniklo v čase feudalizmu, z čias tureckých výbojov a rôznych prenasledovaniach, ktoré sa diali počas uplynulých niekoľko storočí.

Do roku 1918 tu boli 2 maďarské školy. V rokoch 1924 - 1927 sa budovala železnica a tunel, ktorý nesie názov: Tunel generála Dr. Milana Rastislava Štefánika. Dlhý je 2987 m a v tom čase bol najdlhším tunelom v Československu. Budovaním tohto tunela bola odňatá voda občanom z osád Bucalovia, Brunov a u Pekníkov. Z tohto dôvodu im ČSD vybudovali gravitačný vodovod z Poľany dlhý 2 km. Bol to prvý gravitačný vodovod svojho druhu v Brestovci a v celom Myjavsku.

V obci boli dva súkromné obchody a to u Michala Dugu v Brestovci a u Foltýna vo Sviniarkach. Krčmy boli na viacerých miestach ako: u Brušku Juraja, Strnádku Štefana a Osleja Štefana. Komunikačne obec vybudovaná nebola a poľné cesty slúžili na zvoz dreva z cirkevných lesov. Počas okupácie na jar v roku 1945 bol u Petrášov vyhodený do vzduchu železničný most. Po vojne bol ihneď opravený. V roku 1948 bol v obci založený Jednotný zväz slovenských roľníkov a strojové družstvo, ktoré napomáhalo roľníkom. Zaniklo v roku 1949 a 1950, kedy stroje prevzala Strojová a traktorová stanica na Myjave. V roku 1955 boli osady v Brestovci scelené v jednu obec Brestovec. V tomto roku sa prvýkrát konali voľby do miestnych zastupiteľských orgánov. Prvým predsedom MNV sa stal miestny občan Štefan Ondrejčík, ktorý zomrel v roku 1964. Vo funkcii MNV zotrval 4 roky.

V roku 1957 sa v obci previedla elektrifikácia a vybudovala sa svojpomocne cesta od Vdoviakov na Myjavu v dĺžke 7 km. V tom čase bola zavedená i autobusová doprava Myjava - Vdoviaci a späť a Myjava - Pecnovia a spať. Občania vybudovali autobusovú garáž ČSAD u Vdoviakov, požiarnu zbrojnicu a železničnú stanicu pod Poľanou.

V roku 1960 bol zvolený za predsedu MNV Michalec Ján, rodák z Rudníka, inak občan z Brestovca. Tajomníkom MNV bol Maruška Pavol, pôvodom z Rimavskej Soboty, inak vychovaný na Brestovci. V tomto roku dňa 19. novembra 1960 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo. Za predsedu JRD bol zvolený Mateják Štefan. V roku 1961 boli doplňovacie voľby a za tajomníka MNV bol zvolený Zábojník Michal, rodák z Kostolného. Od tohto roku obec zaznamenáva určitý vzrast vo výstavbe. Vybudovali sa dve materské školy, 2 kuchyne pre školskú mládež. V roku 1962 sa vybudovalo 7 autobusových čakárni a to u Pecnov, u Pagáčov, u Petrášov, u Kulíškov, pri Jednote , na Jame a u Vdoviakov.

V rokoch 1963-1964 bol v obci, v osade u Svitkov, vybudovaný obchodný stánok a pohostinstvo.

V roku 1964 sa konali celoštátne voľby, kde do funkcie predsedu MNV bol zvolený Zábojník Michal a tajomníkom Michalec Ján. Hneď po voľbách občania pochopili nutnosť a potrebu budovania a dali sa do práce s veľkým elánom a koniec sa ukázal výsledkami docielenými snahou všetkých občanov. Vybudovala sa cesta cez Hájnicu a odvodnila sa podzemným kanálom do potoka až od Samuela Brušku. Vyrovnala sa zátačka pri Matejákoch, pri MNV a Černákoch sa vybudovali dva ochranné múry po stranách potoka, vybudovala sa cesta do Pánikov i s autobusovou otočkou a celá sa zaasfaltovala hore dedinou v dĺžke 5 km. Budovateľské úsilie neprestávalo. Podarilo sa vybudovať cestu do Pagáčov, do Svitkov, cez Ticháčky až do Brestovca v dĺžke 3 km. Vybudoval sa most u Pánikov, u Vachulov, pri Matejákoch, smerom na železničnú stanicu a pod Poľanou. V roku 1965 sa vybudoval na Štemberku celoosadový skupinový vodovod a cesta počnúc od Vachulov až do osady. V tomto roku sa vybudovala a dala do prevádzky pekáreň na Štemberku. V roku 1966 sa v obci vybudovalo pouličné verejne osvetlenie.

Tempo rozvoja poznamenáva i poľnohospodárstvo, hlavne Jednotné roľnícke družstvo, ktoré vybudovalo 3 vývojové strediská a to Pod Hájom, Pod Poľanou a U Pagáčov. O vedenie družstva sa vtedy zaslúžili Pavol Bruško a Ján Chovanec. Mnohí obyvatelia našli v družstve spokojné a dobré zamestnanie. V tomto čase bol vybudovaný gravitačný vodovod Pod Poľanou, tiež v osade Kržle, U Vdoviakov, U Ticháčkov a vo Sviniarkach. Všetky vodovody boli budované v rámci skrášľovania obce. Rast a vývoj v školstve si vyžiadal ďalšiu investíciu na školskom úseku. V roku 1967 sa položil základný kameň novej 5 - triednej školy a 4 - bytovky U Kulíškov, ktorá bola slávnostne otvorená 8. marca 1969. V roku 1967 bola započatá i rekonštrukcia ZŠ u Svitkov.

V tomto období žije v obci okolo 1683 občanov, z nich je okolo 450 zamestnaných v priemysle, najviac v SAM. Mnoho občanov od roku 1948 do roku 1968 dosiahlo akademické tituly - je ich 13. Všetci sú na dôležitých miestach nášho národného hospodárstva. Stredoškolákov je omnoho viacej. Život sa rovná takmer úrovni občanov v meste. Z kroniky možno vyčítať, že napr. majiteľov automobilov bolo 27, televízorov 79, pračiek 130, chladničiek 83, rádií 230. V obci sa vybudovalo a zrekonštruovalo 43 rodinných domov. V obci pracuje i osvetová beseda. V roku 1957 sa začalo premietanie kina v škole v Brestovci. V roku 1968 sa začala budovať nová cesta od Pecnov na Poľanu. V tomto roku bola aj vybudovaná a zahájená autobusová linka Myjava - Poľana. Súčasne sa svojpomocne upravila i cesta Poľana - Brunov. V roku 1971 boli dokončené 3 mosty od Bruškov po Kulíškov, chodníky, cesta od Petrášov na Kržle a Vršek, od Ticháčkov do Pekníkov a v roku 1972 od Kopánky cez Sviniarky do Svitkov a spod Poľany do Ticháčkov. Všetci občania boli ochotní pomáhať pri budovaní ciest. Spolu ich máme 36 km.

V rokoch 1973 - 1975 bola v akcii ,,Z“ a spoluinvestora Záhradkárskych služieb Senica postavená sušiareň, muštáreň a pálenica a na poschodí spoločenská miestnosť. V roku 1975 sa zlúčili družstvo Brestovca s Poriadím do jedného celku a začala sa prístavba požiarnej zbrojnice, ktorá trvala 3 roky, ktorú najmä obetaví požiarnici postavili zdarma. V rokoch 1977 - 1978 sa budovala cesta z Poľane cez Miháli do Pánikov a tak sa prepojila i najodľahlejšia osada s obcou.

Koniec 70-ich rokov bol poznamenaný veľkým stavebným ruchom v stavebnom obvode Hájnica, bol dokončený vodovod na Štemberku, vo Sviniarkach sa vybudoval transformátor a rekonštrukcia sekundárneho vedenia a na Kopánke sa začalo svietiť.

V roku 1981 bol do funkcie predsedu MNV zvolený Ján Škandera a za tajomníka Štefan Mizerák. V tomto roku prebieha socialistická súťaž v skrášľovaní a zveľaďovaní obce. Našou partnerskou obcou v súťaži je obec Sobotište. Veľa vecí sa urobilo, a to prvé miesto bolo naozaj zaslúžené. Ďalšie roky ovplyvnila súťaž, takže každým rokom sa odpracovalo tisícky brigádnických hodín na údržbe ciest, budov a priestranstiev. V roku 1982 sa začala pripravovať potrebná dokumentácia pre výstavbu tak potrebného kultúrneho domu, ktorý sa mal zahájiť v roku 1983, avšak vzhľadom na vážnu ekonomickú situáciu sa tento nemohol realizovať a jeho výstavba sa presunula na ďalšie obdobie.

V roku 1986 boli v novom volebnom období zvolení do funkcie predsedu MNV Štefan Vachula a do funkcie tajomníka Štefan Mizerák. Začali sa prípravné práce okolo vodnej nádrže „Brestovec“ u Petrášov. A ešte jedna dôležitá udalosť sa v tomto roku udiala a to Projektovému ústavu v Bratislave bola zadaná požiadavka na vypracovanie projektu na stavbu kultúrneho domu. Tento sa začal stavať v roku 1988 a slávnostne sa odovzdal do užívania 18. novembra 1995. V osemdesiatich rokoch bol predĺžený rozhlas do všetkých osád.

V roku 1989 sa vybudovala prístavba prídavného zdroja pitnej vody na Poľane, vyasfaltovala sa cesta na Štemberek a školský dvor, v 90-tom roku sa zasa asfaltovali cesty na Poľane, Brunove, U Bucalov, na Kržloch. V tomto roku prebieha rekonštrukcia verejného osvetlenia U Ticháčkov, U Svitkov, U Pagáčov a vo Sviniarkach.

Roky 1990 – 2005 sú obdobím nového usporiadania, samospráva sa stáva v pravom slova zmysle samosprávou, úlohy a nariadenia sú na pleciach predstaviteľov obce a jej občanov. Prvým starostom sa stáva Štefan Vachula. V týchto rokoch sa dokončila montáž antén I. a II. televízneho programu, vybudovala sa vodná nádrž, energetické závody previedli rekonštrukciu elektrickej siete v značnej časti obce. Vybudovalo sa futbalové ihrisko, šatne so sprchami a vodný zdroj k nim a tribúna. Splynofikovala sa obec v časti od Petrášov po futbalové ihrisko a do Ticháčkov a časť Lieštie, previedla sa telefonizácia osád Poľana, Vdoviaci, Pánici, Štemberek, Sviniarky, splynofikovala sa budova školy a budova KD.

V ďalšom volebnom období bol za starostu zvolený Ing. Dušan Duga, ktorý zastáva svoju funkciu doposiaľ. Športový areál sa rozšíril o tenisový kurt, posedenie pre organizácie, a trávnatú plochu na tréning. Poľovníci si vybudovali poľovnícku chatu v časti u Vdoviakov. Vybudoval sa vodovod pre školu do osady U Svitkov, ktorá prešla v reštitúcii do vlastníctva evanjelickej cirkvi.

V obci aktívne pracuje organizácia zväzu záhradkárov, ktorá pravidelne usporadúva Katarínsku zábavu a posedenia s členmi. Po založení začala intenzívne pracovať Jednota dôchodcov. Telovýchovná jednota sa stará o športové vyžitie, okrem riadnych zápasov poriada tradičný osadový turnaj. V obci máme založený i hokejový klub „HK Brestovec“. Vďaka patrí i hasičom za úsilie a reprezentáciu obce v minulom období. Obec poriada akcie pre deti, ženy a dôchodcov.

Pred päťdesiatimi rokmi tu nebolo žiadnej poriadnej cesty, elektriny, domy a stodoly so slamenou strechou ... A dnes Je to pekná typická kopaničiarska obec. Je radosť si zájsť na vychádzku do ktorejkoľvek jej časti. Čo bude ďalej, ukáže čas...

 

Obec

Aktuálne počasie

dnes, piatok 21. 6. 2024
slabý dážď 27 °C 18 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 23/16 °C
nedeľa 23. 6. zamračené 23/14 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 21/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Foto 32

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Užitočné informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať

Obec Brestovec Brestovec

hore